Dân chủ và tiếp thu các ý kiến đề xuất phát triển Nhà trường

Đó là thông điệp xuyên suốt của việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 được thể hiện qua kế hoạch được Công đoàn và Nhà trường ban hành vào ngày 4-11-2019.