Dân chủ và tiếp thu các ý kiến đề xuất phát triển Nhà trường

Đó là thông điệp xuyên suốt của việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 được thể hiện qua kế hoạch được Công đoàn và Nhà trường ban hành vào ngày 4-11-2019.

 

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019.


Theo kế hoạch, công tác này trong Nhà trường sẽ được tổ chức 2 cấp và diễn ra từ ngày 21-11 đến 26-12-2019.


Cấp đơn vị sẽ được tổ chức từ ngày 21-11 đến ngày 12-12-2019 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị. Nội dung hội nghị tại đơn vị gồm: Tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và đề ra phương hướng năm học 2019 - 2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo của Nhà trường; Bầu Đại biểu dự Hội nghị cấp Trường...


Hội nghị tại các đơn vị sẽ có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Trường và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Sau Đại học, Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ, Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị Thiết bị, Thư viện Trường...


Cấp Trường dự kiến được tổ chức vào ngày 26-12-2019 tại Hội trường Văn khoa (10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1) với các nội dung như: Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; Báo cáo tổng kết thu chi tài chính năm học 2018 - 2019 và Dự toán Kế hoạch tài chính năm học 2019 - 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2018 - 2019 và Phương hướng hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2019 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp với Nhà trường từ Hội nghị các đơn vị; Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường...


Kế hoạch cũng đã phân công Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân, Phòng Tổ chức – Cán bộ, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Kế hoạch- Tài chính, Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Quản trị - Thiết bị, Đoàn Thanh niên tham gia công tác tổ chức hội nghị.


NAM PHONG

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.