Hướng đến phát triển bền vững trong nông nghiệp

Ngày 21-9, tại Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh tế nông nghiệp Việt Nam – Thái Lan: Các triển vọng hợp tác”, vấn đề: Phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 được nhấn mạnh.